Thường xuyên ăn gạo lức, muối mè có tốt không?

https://scamquestra.com/sozdateli/5-aleksandr-prochuhan-35.html